Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje Opiekun praktyk dla kierunku Praca socjalna.

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2020/2021:

 

Studia stacjonarne:

III rok, sem. 6: dr Sebastian Artur Zdończyk sebastian.zdonczyk@apsl.edu.pl

 

Studia niestacjonarne:

I rok, 2 semestr: dr Sebastian Artur Zdończyk sebastian.zdonczyk@apsl.edu.pl

II rok, 4 semestr: dr Małgorzata Słowik malgorzata.slowik@apsl.edu.pl

III rok, 6 semestr: dr Szymon Dąbrowski szymon.dabrowski@apsl.edu.pl

 

Praktyka może odbywać się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną. Studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych mogą odbywać praktykę zawodową w samodzielnie wybranych przez siebie instytucjach/firmach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

 

Zalecane miejsca odbywania praktyk to: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego), placówki opiekuńczo-wychowawcze (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia (np. środowiskowe domy samopomocy), ośrodki interwencji kryzysowej, świetlice środowiskowe, placówki dla osób bezdomnych i uzależnionych, zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, placówki specjalne i integracyjne dla dzieci i dorosłych, ośrodki dla cudzoziemców, hospicja, organizacje pozarządowe, etc. (z zastrzeżeniem, że w jednostkach tych istnieje samodzielne stanowisko pracownika socjalnego).

 

 

Charakterystyka profilu działalności instytucji, w których studenci odbywają praktyki zawodowe

Znajdziesz nas tutaj