Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Publikacje pracowników ZPS

Autorstwo monografii

 

Kozłowski R. Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka, Silva Rerum, Poznań 2020, ISBN 978-83-66353-29-9

 

Łuczak, M. J. (2019). Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna. Poznań: Silva Rerum, 978-83-66353-33-6 (wersja drukowana), 978-83-66353-34-3 (e-book)

 

Figurska I., The concept of a comprehensive approach to knowledge management in the organization, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019. ISBN 978-83-8102-168-5.

 

Łuczak M. J. (2016). Przestrzenie komunikacji społecznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 9788376432672

 

D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Prawa człowieka, Silva Rerum, Poznań 2018; 978-83-65697-45-5

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016. ISBN 978-83-7467-255-9.

 

Figurska I., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, Słupsk 2012. ISBN 978-83-88473-75-3.

 

Redakcje monografii

 

Prawa człowieka wobec koncepcji human security, D. Bieńkowska, R. Kozłowski. M.J. Łuczak (red.), Silva Rerum, Poznań 2019; 978-83-65697-68-4

 

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019; 978-83-8158-613-9

 

Kilka słów o człowieku…Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata, M. Maraszkiewicz [red], Gdańsk 2018, Wydawnictwo Naukowe Katedra w Gdańsku, ISBN 9788366107168.

 

Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Sz. Dąbrowski, M. Obrycka, Wydawnictwo naukowe Katedra, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Spotkać Drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017; 978-83-7467-273-3

 

Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.),  Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Państwo dobrobytu. Przestrzeń publiczna, M. Baranowski, P. Cichocki, M. Maraszkiewicz [red], Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 9788364902253.

 

Łuczak, M. J. (red.), (2012). Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, 978-83-87643-14-9

 

Pedagogika. Małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie, red. M. Słowik, M. Stopikowska, G. Koszałka, J. Młyński, Studia i Badania Naukowe, rok VI, Nr 1/2012, Gdańsk 2013. ISSN 1897-2829

 

Artykuły w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych

 

Dąbrowski Sz., Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65. ISSN 2083-6325

 

Słowik M., Działalność polskich doradczyń życia rodzinnego w Kościele katolickim w kontekście formowania się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie, Seminare 1/40 (2019), s. 91-103. ISSN  1232-8766

 

Słowik M., Integralna pomoc w porozumiewaniu się małżonków w kryzysie – wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2/38 (2019), s. 270-281. ISSN 2082-7067

 

Figgurska I., Sokół A., Empirical verification of knowledge management initiatives as determinants of the development of knowledge workers' creativity, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings, ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Figurska I., Relations between employees and their superiors in the process of knowledge management in organizations, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Kozłowski R., Metafizyka osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, „Seminare” 2018; 1232-8766

 

Zdończyk S.A., P.K. Trzaskuś, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane aspekty psychospołeczne i prawne, Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2018, ISSN 1642-1981

 

Blašková M., Figurska I., Adamoniene R., Poláčková K., Blaško R., (2018), Responsible Decision making for Sustainable Motivation, “Sustainability” Special Issue "Sustainability in E-Business", vol. 10, nr 10, 3393. (20 pkt.) 

 

ISBN 978-83-62618-34-7

 

 

Łuczak, M. J. (2017). Orientacja personalistyczna w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Spotkać drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka (ss. 233-260). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Zdończyk S. A., P.K. Trzaskuś, Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7850-9783-8,

 

Figurska I., Regional aspects of human capital in Poland [w:] Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta, [w:] Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017; 978-83-949486-0-3

 

Figurska I., Pracownik socjalny jako menadżer własnej wiedzy [w:] Figurska I., Bieńkowska D., Kozłowski R. (red.), Spotkać Drugiego. Prawo-Etyka-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

 

Dąbrowski Sz., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Figurska I., Technological dimension of knowledge management [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2017. ISBN 978-80-89553-45-7.

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Kozłowski R., Edukacja inkluzyjna w ujęciu papieża Franciszka, [w:] red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a wartości, Wyd. US, Szczecin 2017, s. 35-54; 978-83-7972-095-8

 

Kozłowski R., The Dignity of the Patient and Defensive Medicine, [w:] Medical Humanities in Theory and Practice, red. A. Kapusta, M. Lytovka, Cambridge Scholars Publishing 2017; 1-4438-8618-1

 

Kozłowski R., Psychologia i patologia myślenia religijnego, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Wyd. UWM, Olsztyn 2017; 978-83-61605-86-7

 

2016

Kozłowski R., „The unseen birhgivers”: The essence of the masculine soul in the philosophical-theological reflections of Edith Stein, [w:] The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein, red. J. Machnacz, M. Małek-Orłowska, K. Serafin, Nordhausen 2016, s. 201-211

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie późnej dorosłości w: A. Renn-Żurek, Z. Tokarski (red.), Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź, 2016, ISBN 978-83-7405-639-7

 

Maraszkiewicz M., Dialog w rodzinie i problem “płynnej nowoczesności”, w: Spotkanie Drugiego. Prawo – etyka – praktyka, I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski [red], Słupsk 2016, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN 9788374672733

 

Kozłowski R., Finding dignity. The philosophical, social and legal contexts of crisis in human dignity, Journal of Teaching and Education (JTE), 5 (1), April 2016

 

Gros E., S.A. Zdończyk, Samotność osób niepełnosprawnych w: P. Szczepańczyk (red), Samotność i różne jej aspekty, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-41-0

 

 

Figurska I., Attraction and retention of knowledge workers in modern organizations [w:] Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.), Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne podstawy doświadczenia godności osoby ludzkiej w kontekście dyskusji bioetycznej [w:] (Gen)etyczna przyszłość człowieka, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 90-110

 

Maraszkiewicz M., Rola emocji w mobilizacji społecznej na przykładzie lokalnej polityki miasta Słupska, w: Państwo dobrobytu. Przestrzeń publiczna, M. Baranowski, P. Cichocki, M. Maraszkiewicz [red], Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 9788364902253.

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie starzenia po przebytym leczeniu raka piersi w: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, Wyd. e-bookowo, 2016, ISBN 78-83-7859-736-0

 

Kozłowski R., Personalne konteksty kryzysu poczucia godności, [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 401-411

 

Figurska I., Zarządzanie zwiększające zaangażowanie pracowników wiedzy [w:] Fatuła D. (red.), Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. ISBN 978-83-65208-40-8.

 

Trzaskuś P.K., S.A. Zdończyk, Psychospołeczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji w: P. Szczepańczyk (red), Bioetyka, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-25-0

 

Dąbrowski Sz., Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130. ISBN 978-83-62618-10-1.

 

Figurska I., Zarządzanie pracownikami wiedzy – przedmiotowe czy godnościowe? [w:] Piekarski G. (red.), Społeczne konteksty edukacji. Tropy–Przybliżenia–Aplikacje, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2016. ISBN 978-83-8019-330-7.

 

2015

Łuczak, M. J. (2015). Problemy, bariery i wyzwania pracy socjalnej w GOPS. W: R. Kozłowski, D. Bieńkowska (red.), Człowiek człowiekowi (ss. 175-198). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

Zdończyk S. A., Samotność i trauma kobiet w chorobie nowotworowej piersi w: T. Dyk, B. Mroczek (red.), Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Wyd. Zapol, Szczecin-Barlinek, 2015, ISBN 978-83-7518-765-6

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175. ISBN 978-83-7591-470-2.

 

Zdończyk S. A., Jakość życia pacjentek z chorobą nowotworową piersi w: M. Wolicki, M. Setkowicz (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym, Wyd. PWSTE Jarosław, 2015, ISBN 978-83-63909-80-2

 

Figurska I., Personal aspects of knowledge management [w:] Sokół A. (red.), Managing diversity in the organization. Creativity-Knowledge-Competence-Innovation-Trust, Sciemcee Publishing London 2015. ISBN 978-0-9928772-3-1.

 

Dąbrowski Sz., Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t. 5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201. ISBN 978-83-7865-354-7.

 

Figurska I., Problemy zarządzania pracownikami w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Kozłowski R., Bieńkowska D. (red.), Człowiek człowiekowi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2015. ISBN 978-83-7467-254-2.

 

Dąbrowski Sz., Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64. ISBN 979-83746-725-42

 

2014

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2014). Wykluczenie z systemu konsumpcji osób bezrobotnych w perspektywie badań jakościowych. W: F. Bylok, U. Swadźba (red.), Między pracą a konsumpcją (ss. 221-239). Katowice: ŚLĄSK

 

Słowik M., Poradnictwo rodzinne jako obszar pracy socjalnej z rodziną, w: Rodzina współczesna. Portret interdyscyplinarny, red. G. Szabelska, G. Tarasenko, Bydgoszcz 2014, s. 336-352. ISBN 978-83-89914-67-5

 

Dąbrowski Sz., Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131. ISBN 978-83-778- 0671-5.

 

Słowik M., Praca socjalna z rodziną – hierarchia wartości i zasad, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń, 2014, s. 246-266. ISBN 978-83-7780-671-5

 

Łuczak, M. J. (2014). Społeczne role podopiecznych hospicjum. Opieka paliatywno-hospicyjna jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 345-362) Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Ignasiak, A., Łuczak, M. J. (2014). Dynamika procesu marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 171-200). Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Figurska I., Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą [w:] Patalon M. (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. ISBN 978-83-7780-671-5.

 

Maraszkiewicz M., Mobilizacja nowoczesnej społeczności lokalnej przez Kościoły i związki wyznaniowe. W stronę dobra wspólnego, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, M. Patalon [red], Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 9788377806715.

 

Dąbrowski Sz., Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310. ISBN 978-836-418-143- 6.

 

Łuczak, M. J. (2014). Dobroczynność, wolontariat i praca socjalna – od nakazów religijnych ku profesjonalizacji praktyk społeczno-kulturowych. W: M. Patalon (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej (ss.). Toruń: Adam Marszałek

 

Figurska I., Knowledge as an attribute of the organization in the knowledge-based economy [w:] Matuska E., Sokół A. (red.), Attributes of Modern Organization. Creativity-Knowledge-Innovation-Trust, SCIEMCEE Publishing London, 2014 ISBN 978-0-9928772-1-7.

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2014). Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie forum internetowego. W: J. Bierówka, K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Media –  kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (ss. 181-198). Kraków: AFM

 

Figurska I., Influence of the environment on the knowledge management system in the organization [w:] Blašková M., Matuska E. (red.), Human potential development. an innovative trends and conclusions for XXI century, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, 2014. ISBN 978-83-88473-90-6.

 

Figurska I., Practical aspects of knowledge management in the organization [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 7: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2014. ISBN 978‐80‐554‐0954‐2.

 

Figurska I., The benefits of knowledge management in organizations [w:] Drelukiewicz N., Memepel-Śnieżyk A., Sokół A., Sołoma A. (red.), Market in the modern economy. Management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2014. ISBN 978-80-89553-27-3.

 

2013

Figurska I., Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników – wybrane aspekty [w:] Aksman J., Nieciuński S. (red.), Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2013. ISBN 978-83-7571-246-9.

 

Maraszkiewicz M., Edukacja wielokulturowa lekiem na zasadę totalnej mobilizacji? w: Wieloaspektowość przemian współczesnej edukacji wyższej, I. Surina [red.], Poznań 2013, Wydawnictwo Naukowe Contact, ISBN 9788360251621.

 

2012

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2012). Wypływ samotnego macierzyństwa na sytuację kobiet na rynku pracy – percepcja i rzeczywistość. W: J. Mazur-Łuczak (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie (ss. 59-78). Gorzów: Wydawnictwo WSB

 

Zdończyk S. A., Nauczyciel w procesie diagnozowania przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie w: Być nauczycielem-wychowawcą-opiekunem. Między teorią a praktyką. red. G. Durka, E. Murawska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, 978-83-77802-06-9

 

Figurska I., Knowledge management implementation framework [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 6: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2012. ISBN 978-80-554-0591-9.

 

Słowik M., Asystent rodziny – nowy nauczyciel życia w rodzinie? Kontrowersje wokół Ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 333-353. ISBN 978-83-7780-206-9

 

Dąbrowski Sz., Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300. ISBN 978-83-89163-99-8.

 

Łuczak, M. J. (2012). Wpływ technologii medialnych na zmiany postrzegania czasu, przestrzeni i tożsamości. W: M. J. Łuczak (red.), Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych (ss. 81-104). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej na przykładzie poznańskiego hospicjum Palium. W: B. Kromolicka (red.), Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby (ss. 157-175).  Toruń: AKAPIT

 

Figurska I., Confidence as a fundamental condition of knowledge management in organization [w:] Borkowski S., Sujanova J. (red.), Human potential management in a company. Knowledge increase, Alumni Press, Trnava 2011. ISBN 978-80-8096-144-2.

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Wolność i mechanizmy kontroli w społeczeństwie sieciowym. W: M. Baranowski, B. Mika (red).,  Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem (ss. 32-53). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD

 

Figurska I., The role of communities of practice in knowledge management [w:] Blašková M., Vetrakova M. (red.), Manažment ľudskeho potenciálu v podniku, Uniwerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9.

 

2011

Wiśniewski, E., Figurska, I., Wybrane metody oceny poziomu konkurencyjności powiatów Pomorza Środkowego [w:] Deluga W., Dyczkowska J. (red.), Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011. ISBN 9788373652569.

 

Zdończyk S. A., Małżeństwo czy wolny związek? Studenci o przyszłej rodzinie w: Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. red. K. Juszczak, Wyd. Volumina,  Szczecin, 2011, ISBN 978-83-62905-07-2

">https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Identifier:%22ISBN+978%5C-83%5C-62618%5C-34%5C-7%22" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">ISBN 978-83-62618-34-7

 

 

Łuczak, M. J. (2017). Orientacja personalistyczna w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Spotkać drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka (ss. 233-260). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Zdończyk S. A., P.K. Trzaskuś, Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7850-9783-8,

 

Figurska I., Regional aspects of human capital in Poland [w:] Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta, [w:] Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017; 978-83-949486-0-3

 

Figurska I., Pracownik socjalny jako menadżer własnej wiedzy [w:] Figurska I., Bieńkowska D., Kozłowski R. (red.), Spotkać Drugiego. Prawo-Etyka-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

 

Dąbrowski Sz., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Figurska I., Technological dimension of knowledge management [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2017. ISBN 978-80-89553-45-7.

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Kozłowski R., Edukacja inkluzyjna w ujęciu papieża Franciszka, [w:] red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a wartości, Wyd. US, Szczecin 2017, s. 35-54; 978-83-7972-095-8

 

Kozłowski R., The Dignity of the Patient and Defensive Medicine, [w:] Medical Humanities in Theory and Practice, red. A. Kapusta, M. Lytovka, Cambridge Scholars Publishing 2017; 1-4438-8618-1

 

Kozłowski R., Psychologia i patologia myślenia religijnego, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Wyd. UWM, Olsztyn 2017; 978-83-61605-86-7

 

2016

Kozłowski R., „The unseen birhgivers”: The essence of the masculine soul in the philosophical-theological reflections of Edith Stein, [w:] The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein, red. J. Machnacz, M. Małek-Orłowska, K. Serafin, Nordhausen 2016, s. 201-211

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie późnej dorosłości w: A. Renn-Żurek, Z. Tokarski (red.), Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź, 2016, ISBN 978-83-7405-639-7

 

Maraszkiewicz M., Dialog w rodzinie i problem “płynnej nowoczesności”, w: Spotkanie Drugiego. Prawo – etyka – praktyka, I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski [red], Słupsk 2016, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN 9788374672733

 

Kozłowski R., Finding dignity. The philosophical, social and legal contexts of crisis in human dignity, Journal of Teaching and Education (JTE), 5 (1), April 2016

 

Gros E., S.A. Zdończyk, Samotność osób niepełnosprawnych w: P. Szczepańczyk (red), Samotność i różne jej aspekty, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-41-0

 

 

Figurska I., Attraction and retention of knowledge workers in modern organizations [w:] Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.), Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne podstawy doświadczenia godności osoby ludzkiej w kontekście dyskusji bioetycznej [w:] (Gen)etyczna przyszłość człowieka, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 90-110

 

Maraszkiewicz M., Rola emocji w mobilizacji społecznej na przykładzie lokalnej polityki miasta Słupska, w: Państwo dobrobytu. Przestrzeń publiczna, M. Baranowski, P. Cichocki, M. Maraszkiewicz [red], Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 9788364902253.

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie starzenia po przebytym leczeniu raka piersi w: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, Wyd. e-bookowo, 2016, ISBN 78-83-7859-736-0

 

Kozłowski R., Personalne konteksty kryzysu poczucia godności, [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 401-411

 

Figurska I., Zarządzanie zwiększające zaangażowanie pracowników wiedzy [w:] Fatuła D. (red.), Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. ISBN 978-83-65208-40-8.

 

Trzaskuś P.K., S.A. Zdończyk, Psychospołeczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji w: P. Szczepańczyk (red), Bioetyka, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-25-0

 

Dąbrowski Sz., Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130. ISBN 978-83-62618-10-1.

 

Figurska I., Zarządzanie pracownikami wiedzy – przedmiotowe czy godnościowe? [w:] Piekarski G. (red.), Społeczne konteksty edukacji. Tropy–Przybliżenia–Aplikacje, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2016. ISBN 978-83-8019-330-7.

 

2015

Łuczak, M. J. (2015). Problemy, bariery i wyzwania pracy socjalnej w GOPS. W: R. Kozłowski, D. Bieńkowska (red.), Człowiek człowiekowi (ss. 175-198). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

Zdończyk S. A., Samotność i trauma kobiet w chorobie nowotworowej piersi w: T. Dyk, B. Mroczek (red.), Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Wyd. Zapol, Szczecin-Barlinek, 2015, ISBN 978-83-7518-765-6

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175. ISBN 978-83-7591-470-2.

 

Zdończyk S. A., Jakość życia pacjentek z chorobą nowotworową piersi w: M. Wolicki, M. Setkowicz (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym, Wyd. PWSTE Jarosław, 2015, ISBN 978-83-63909-80-2

 

Figurska I., Personal aspects of knowledge management [w:] Sokół A. (red.), Managing diversity in the organization. Creativity-Knowledge-Competence-Innovation-Trust, Sciemcee Publishing London 2015. ISBN 978-0-9928772-3-1.

 

Dąbrowski Sz., Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t. 5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201. ISBN 978-83-7865-354-7.

 

Figurska I., Problemy zarządzania pracownikami w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Kozłowski R., Bieńkowska D. (red.), Człowiek człowiekowi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2015. ISBN 978-83-7467-254-2.

 

Dąbrowski Sz., Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64. ISBN 979-83746-725-42

 

2014

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2014). Wykluczenie z systemu konsumpcji osób bezrobotnych w perspektywie badań jakościowych. W: F. Bylok, U. Swadźba (red.), Między pracą a konsumpcją (ss. 221-239). Katowice: ŚLĄSK

 

Słowik M., Poradnictwo rodzinne jako obszar pracy socjalnej z rodziną, w: Rodzina współczesna. Portret interdyscyplinarny, red. G. Szabelska, G. Tarasenko, Bydgoszcz 2014, s. 336-352. ISBN 978-83-89914-67-5

 

Dąbrowski Sz., Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131. ISBN 978-83-778- 0671-5.

 

Słowik M., Praca socjalna z rodziną – hierarchia wartości i zasad, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń, 2014, s. 246-266. ISBN 978-83-7780-671-5

 

Łuczak, M. J. (2014). Społeczne role podopiecznych hospicjum. Opieka paliatywno-hospicyjna jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 345-362) Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Ignasiak, A., Łuczak, M. J. (2014). Dynamika procesu marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 171-200). Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Figurska I., Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą [w:] Patalon M. (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. ISBN 978-83-7780-671-5.

 

Maraszkiewicz M., Mobilizacja nowoczesnej społeczności lokalnej przez Kościoły i związki wyznaniowe. W stronę dobra wspólnego, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, M. Patalon [red], Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 9788377806715.

 

Dąbrowski Sz., Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310. ISBN 978-836-418-143- 6.

 

Łuczak, M. J. (2014). Dobroczynność, wolontariat i praca socjalna – od nakazów religijnych ku profesjonalizacji praktyk społeczno-kulturowych. W: M. Patalon (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej (ss.). Toruń: Adam Marszałek

 

Figurska I., Knowledge as an attribute of the organization in the knowledge-based economy [w:] Matuska E., Sokół A. (red.), Attributes of Modern Organization. Creativity-Knowledge-Innovation-Trust, SCIEMCEE Publishing London, 2014 ISBN 978-0-9928772-1-7.

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2014). Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie forum internetowego. W: J. Bierówka, K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Media –  kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (ss. 181-198). Kraków: AFM

 

Figurska I., Influence of the environment on the knowledge management system in the organization [w:] Blašková M., Matuska E. (red.), Human potential development. an innovative trends and conclusions for XXI century, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, 2014. ISBN 978-83-88473-90-6.

 

Figurska I., Practical aspects of knowledge management in the organization [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 7: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2014. ISBN 978‐80‐554‐0954‐2.

 

Figurska I., The benefits of knowledge management in organizations [w:] Drelukiewicz N., Memepel-Śnieżyk A., Sokół A., Sołoma A. (red.), Market in the modern economy. Management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2014. ISBN 978-80-89553-27-3.

 

2013

Figurska I., Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników – wybrane aspekty [w:] Aksman J., Nieciuński S. (red.), Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2013. ISBN 978-83-7571-246-9.

 

Maraszkiewicz M., Edukacja wielokulturowa lekiem na zasadę totalnej mobilizacji? w: Wieloaspektowość przemian współczesnej edukacji wyższej, I. Surina [red.], Poznań 2013, Wydawnictwo Naukowe Contact, ISBN 9788360251621.

 

2012

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2012). Wypływ samotnego macierzyństwa na sytuację kobiet na rynku pracy – percepcja i rzeczywistość. W: J. Mazur-Łuczak (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie (ss. 59-78). Gorzów: Wydawnictwo WSB

 

Zdończyk S. A., Nauczyciel w procesie diagnozowania przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie w: Być nauczycielem-wychowawcą-opiekunem. Między teorią a praktyką. red. G. Durka, E. Murawska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, 978-83-77802-06-9

 

Figurska I., Knowledge management implementation framework [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 6: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2012. ISBN 978-80-554-0591-9.

 

Słowik M., Asystent rodziny – nowy nauczyciel życia w rodzinie? Kontrowersje wokół Ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 333-353. ISBN 978-83-7780-206-9

 

Dąbrowski Sz., Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300. ISBN 978-83-89163-99-8.

 

Łuczak, M. J. (2012). Wpływ technologii medialnych na zmiany postrzegania czasu, przestrzeni i tożsamości. W: M. J. Łuczak (red.), Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych (ss. 81-104). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej na przykładzie poznańskiego hospicjum Palium. W: B. Kromolicka (red.), Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby (ss. 157-175).  Toruń: AKAPIT

 

Figurska I., Confidence as a fundamental condition of knowledge management in organization [w:] Borkowski S., Sujanova J. (red.), Human potential management in a company. Knowledge increase, Alumni Press, Trnava 2011. ISBN 978-80-8096-144-2.

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Wolność i mechanizmy kontroli w społeczeństwie sieciowym. W: M. Baranowski, B. Mika (red).,  Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem (ss. 32-53). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD

 

Figurska I., The role of communities of practice in knowledge management [w:] Blašková M., Vetrakova M. (red.), Manažment ľudskeho potenciálu v podniku, Uniwerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9.

 

2011

Wiśniewski, E., Figurska, I., Wybrane metody oceny poziomu konkurencyjności powiatów Pomorza Środkowego [w:] Deluga W., Dyczkowska J. (red.), Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011. ISBN 9788373652569.

 

Zdończyk S. A., Małżeństwo czy wolny związek? Studenci o przyszłej rodzinie w: Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. red. K. Juszczak, Wyd. Volumina,  Szczecin, 2011, ISBN 978-83-62905-07-2

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj