Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Publikacje pracowników ZPS

Autorstwo monografii

 

Kozłowski R. (2019). Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka, Poznań: Silva Rerum, ISBN 978-83-66353-29-9

 

Łuczak, M. J. (2019). Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna. Poznań: Silva Rerum, 978-83-66353-33-6 (wersja drukowana), 978-83-66353-34-3 (e-book)

 

Figurska I. (2019). The concept of a comprehensive approach to knowledge management in the organization, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu ISBN 978-83-8102-168-5.

 

Bieńkowska D., Kozłowski R. (2018). Prawa człowieka, Poznań: Silva Rerum 2018; 978-83-65697-45-5

 

Łuczak M. J. (2016). Przestrzenie komunikacji społecznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 9788376432672

 

Dąbrowski Sz. (2016). Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Słupsk: Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. ISBN 978-83-7467-255-9.

 

Figurska I. (2012), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Słupsk: Wydawnictwo Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. ISBN 978-83-88473-75-3.

 

 

Redakcje monografii

 

Prawa człowieka wobec koncepcji human security, D. Bieńkowska, R. Kozłowski. M.J. Łuczak (red.), Silva Rerum, Poznań 2019; 978-83-65697-68-4

 

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019; 978-83-8158-613-9

 

Kilka słów o człowieku…Co starsi mogą przekazać młodym na temat otaczającego ich świata, M. Maraszkiewicz [red], Gdańsk 2018, Wydawnictwo Naukowe Katedra w Gdańsku, ISBN 9788366107168.

 

Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Sz. Dąbrowski, M. Obrycka, Wydawnictwo naukowe Katedra, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Spotkać Drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017; 978-83-7467-273-3

 

Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.),  Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Państwo dobrobytu. Przestrzeń publiczna, M. Baranowski, P. Cichocki, M. Maraszkiewicz [red], Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 9788364902253.

 

Łuczak, M. J. (red.), (2012). Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, 978-83-87643-14-9

 

Artykuły w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych

 

Bieńkowska D., Kozłowski R., Łuczak M. Rethinking the Protection of Vulnerable Groups in the Pandemic Situation (SARS-COVID 19): The Necessity to Implement the HRA and Human Security Framework into the Healthcare Professionals and Caregivers. European Research Studies Journal, Volume XXIII, 2020. Special Issue 2 (ss. 220-225)

 

Słowik M. Od „Oddaj mu!” do „zmieniamy szkołę” – dylematy rodzicielskie wobec zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 4/19 (2020), s. 26-56. ISSN: 1644-6526

 

Słowik M. Prawa kobiet niekonsekrowanych w Kościele katolickim od XX wieku – ich geneza i znaczenie z perspektywy pedagogiki społecznej, Seminare 1/41 (2020), s. 35-48. ISSN  1232-8766 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2020.1.03

 

Słowik M. Działalność polskich doradczyń życia rodzinnego w Kościele katolickim w kontekście formowania się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie, Seminare 1/40 (2019), s. 91-103. ISSN  1232-8766 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2019.1.07

 

Słowik M. Integralna pomoc w porozumiewaniu się małżonków w kryzysie – wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2/38 (2019), s. 270-281. ISSN 2082-7067

 

Dąbrowski Sz., Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65. ISSN 2083-6325

 

Figurska I., Sokół A., Empirical verification of knowledge management initiatives as determinants of the development of knowledge workers' creativity, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings, ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Figurska I., Relations between employees and their superiors in the process of knowledge management in organizations, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Kozłowski R., Metafizyka osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, „Seminare” 2018; 1232-8766

 

Zdończyk S.A., P.K. Trzaskuś, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane aspekty psychospołeczne i prawne, Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2018, ISSN 1642-1981

 

Blašková M., Figurska I., Adamoniene R., Poláčková K., Blaško R., (2018), Responsible Decision making for Sustainable Motivation, “Sustainability” Special Issue "Sustainability in E-Business", vol. 10, nr 10, 3393.

 

Łuczak, M. J. (2017). Orientacja personalistyczna w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Spotkać drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka (ss. 233-260). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Zdończyk S. A., P.K. Trzaskuś, Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7850-9783-8,

 

Figurska I., Regional aspects of human capital in Poland [w:] Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta, [w:] Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017; 978-83-949486-0-3

 

Figurska I., Pracownik socjalny jako menadżer własnej wiedzy [w:] Figurska I., Bieńkowska D., Kozłowski R. (red.), Spotkać Drugiego. Prawo-Etyka-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017. ISBN 978-83-7467-273-3.

  

Dąbrowski Sz., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Figurska I., Technological dimension of knowledge management [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2017. ISBN 978-80-89553-45-7.

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Kozłowski R., Edukacja inkluzyjna w ujęciu papieża Franciszka, [w:] red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a wartości, Wyd. US, Szczecin 2017, s. 35-54; 978-83-7972-095-8

 

Kozłowski R., The Dignity of the Patient and Defensive Medicine, [w:] Medical Humanities in Theory and Practice, red. A. Kapusta, M. Lytovka, Cambridge Scholars Publishing 2017; 1-4438-8618-1

 

Kozłowski R., Psychologia i patologia myślenia religijnego, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Wyd. UWM, Olsztyn 2017; 978-83-61605-86-7

 

Kozłowski R., „The unseen birhgivers”: The essence of the masculine soul in the philosophical-theological reflections of Edith Stein, [w:] The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein, red. J. Machnacz, M. Małek-Orłowska, K. Serafin, Nordhausen 2016, s. 201-211

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie późnej dorosłości w: A. Renn-Żurek, Z. Tokarski (red.), Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź, 2016, ISBN 978-83-7405-639-7

 

Maraszkiewicz M., Dialog w rodzinie i problem “płynnej nowoczesności”, w: Spotkanie Drugiego. Prawo – etyka – praktyka, I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski [red], Słupsk 2016, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN 9788374672733

 

Kozłowski R., Finding dignity. The philosophical, social and legal contexts of crisis in human dignity, Journal of Teaching and Education (JTE), 5 (1), April 2016

 

Gros E., S.A. Zdończyk, Samotność osób niepełnosprawnych w: P. Szczepańczyk (red), Samotność i różne jej aspekty, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-41-0

 

Figurska I., Attraction and retention of knowledge workers in modern organizations [w:] Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.), Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Kozłowski R., Aksjologiczne podstawy doświadczenia godności osoby ludzkiej w kontekście dyskusji bioetycznej [w:] (Gen)etyczna przyszłość człowieka, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 90-110

 

Maraszkiewicz M., Rola emocji w mobilizacji społecznej na przykładzie lokalnej polityki miasta Słupska, w: Państwo dobrobytu. Przestrzeń publiczna, M. Baranowski, P. Cichocki, M. Maraszkiewicz [red], Poznań 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 9788364902253.

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie starzenia po przebytym leczeniu raka piersi w: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, Wyd. e-bookowo, 2016, ISBN 78-83-7859-736-0

 

Kozłowski R., Personalne konteksty kryzysu poczucia godności, [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 401-411

 

Figurska I., Zarządzanie zwiększające zaangażowanie pracowników wiedzy [w:] Fatuła D. (red.), Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. ISBN 978-83-65208-40-8.

 

Trzaskuś P.K., S.A. Zdończyk, Psychospołeczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji w: P. Szczepańczyk (red), Bioetyka, tom II, Wyd. Unitas, Siedlce, 2016, ISBN 978-83-65414-25-0

 

Dąbrowski Sz., Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130. ISBN 978-83-62618-10-1.

 

Figurska I., Zarządzanie pracownikami wiedzy – przedmiotowe czy godnościowe? [w:] Piekarski G. (red.), Społeczne konteksty edukacji. Tropy–Przybliżenia–Aplikacje, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2016. ISBN 978-83-8019-330-7.

 

Znajdziesz nas tutaj