Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Instytutowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Regulamin WSZJK

Schemat organizacyjny

Procedury ogólnouczelniane

Procedury Instytutu Pedagogiki
Proces dyplomowania:

 

Arkusze oceny pracy mgr/licencjackiej/słuchacza studiów podyplomowych

 

 

 

 

Regulamin opiekuna praktyk

 

Zasady przechowywania prac

 

Zasady przeglądu zasobów bibliotecznych

 

Komisja ds. Jakości Prac Dyplomowych

 

Komisja ds. Badania Potrzeb Rynku Pracy i Losów Absolwentów - Sprawozdania, Raporty, Oceny

 

Komisja ds. Współpracy z Interesariuszami

Składy Interesariuszy Wewnętrznych i Zewnętrznych dla poszczególnych kierunków

 Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków:

Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w roku akademickim 2020/2021 dla kierunków:

-pedagogika

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-praca socjalna

 

INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 dla kierunków:

-pedagogika

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-praca socjalna

- psychologia

- pedagogika resocjalizacyjna z interwencja kryzysową

 

Komisja ds. Praktyk i Staży

 

Komisja ds. Umiędzynarodowienia Procesu Kształcenia

 

Komisja ds. Weryfikacji Programów Studiów

 

Weryfikowanie programów kształcenia :

 

Procedury

OBOWIĄZUJĄCE AKTY NORMATYWNE MNiSW

Znajdziesz nas tutaj