Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Mikołaj Jacek Łuczak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, kulturoznawca. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki komunikacji społecznej i socjologii medycyny – w szczególności pozamedycznych aspektów opieki paliatywno-hospicyjnej oraz kwestii bezpieczeństwa i praw człowieka.

Autor i współautor ponad 40 prac naukowych, artykułów i raportów badawczych. Kierownik kilkunastu projektów badawczych realizowanych m.in. dla sektora pomocy społecznej.

Autor monografii Przestrzenie komunikacji społecznej (2016) i Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna (2019).

 

Wybrane publikacje:

 

Bieńkowska D., Kozłowski R., Łuczak M.J. (2020). Rethinking the Protection of Vulnerable Groups in the Pandemic Situation (SARS-COVID 19): The Necessity to Implement the HRA and Human Security Framework into the Healthcare Professionals and Caregivers. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 (ss. 220-225)

 

Łuczak, M. J. (2019). Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna. Poznań: Silva Rerum

 

Łuczak, M. J. (2019). Bezpieczeństwo i prawa człowieka w perspektywie teorii systemów. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.) Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania w 70 Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ss. 69-83). Warszawa: Wyd. C.H. Beck

 

Łuczak, M. J. (2019). Opieka u kresu życia (end-of-life care) jako wyraz troski o bezpieczeństwo zdrowotne w kontekście praw człowieka. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.) Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania w 70 Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ss. 193-207). Warszawa: Wyd. C.H. Beck

 

Łuczak, M. J. (2019). Między narracją a dogmatem. O prawach człowieka w kontekście myśli Yuvala Noaha Harariego. W: D. Bieńkowska, R. Kozłowski, M. J. Łuczak (red.), Prawa człowieka wobec koncepcji human security (ss. 7-12). Poznań: Silva Rerum

 

Łuczak, M. J. (2019). Wykorzystanie usług internetowych i mediów społecznościowych w polskiej opiece hospicyjnej. W: A. Surma, E. Chodźko (red.) Współczesne wyzwania cyfryzacji – przegląd i badania (ss. 210-223). Lublin: Wyd. Naukowe TYGIEL

 

Bieńkowska D., Kozłowski R., Łuczak, M. J. (red.), (2019). Prawa człowieka wobec koncepcji human security. Poznań: Silva Rerum

 

Łuczak, M. J. (2017). Orientacja personalistyczna w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Spotkać drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka (ss. 233-260). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Łuczak, M. J. (2016). Przestrzenie komunikacji społecznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Łuczak, M. J. (2015). Problemy, bariery i wyzwania pracy socjalnej w GOPS. W: R. Kozłowski, D. Bieńkowska (red.), Człowiek człowiekowi (ss. 175-198). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej

 

Łuczak, M. J. (2014). Społeczne role podopiecznych hospicjum. Opieka paliatywno-hospicyjna jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu chorych i ich rodzin. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 345-362) Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Ignasiak, A., Łuczak, M. J. (2014). Dynamika procesu marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych. W:  Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (ss. 171-200). Bielefeld: Societas Pars Mundi

 

Mazur-Łuczak, J., Łuczak, M. J. (2014). Wpływ procesu kształcenia japońskich kobiet na ich życie rodzinne i zawodowe w okresie Meiji – rys historyczny z perspektywy socjologicznej. Edukacja humanistyczna, 1 (30), 89-100

 

Łuczak, M. J. (2014). Dobroczynność, wolontariat i praca socjalna – od nakazów religijnych ku profesjonalizacji praktyk społeczno-kulturowych. W: M. Patalon (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej (ss.). Toruń: Adam Marszałek

 

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2014). Wykluczenie z systemu konsumpcji osób bezrobotnych w perspektywie badań jakościowych. W: F. Bylok, U. Swadźba (red.), Między pracą a konsumpcją (ss. 221-239). Katowice: ŚLĄSK

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2014). Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie forum internetowego. W: J. Bierówka, K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska (ss. 181-198). Kraków: AFM

 

Łuczak, M. J., Mazur-Łuczak, J. (2012). Wypływ samotnego macierzyństwa na sytuację kobiet na rynku pracy – percepcja i rzeczywistość. W: J. Mazur-Łuczak (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie (ss. 59-78). Gorzów: Wydawnictwo WSB

 

Łuczak, M. J. (2012). Wpływ technologii medialnych na zmiany postrzegania czasu, przestrzeni i tożsamości. W: M. J. Łuczak (red.), Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych (ss. 81-104). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, ISBN: 978-83-87643-14-19

 

Łuczak, M. J. (red.), (2012). Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, ISBN 978-83-87643-14-19

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Rola wolontariuszy w opiece hospicyjnej na przykładzie poznańskiego hospicjum Palium. W: B. Kromolicka (red.), Z pomocą człowiekowi. Wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby (ss. 157-174).  Toruń: AKAPIT, ISBN 978-83-89163-95-0

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Wolontariat akcyjny: problemy zarządzania i organizacji pracy. Organizacja i Kierowanie, 1 (150), 41-51

 

Basińska, A., Łuczak, M. J. (2012). Wolność i mechanizmy kontroli w społeczeństwie sieciowym. W: M. Baranowski, B. Mika (red)., Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem (ss. 32-53). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, ISBN: 978-83-87653-84-2

 

Janik B., Łuczak, M. J. (2011). Dylematy zaangażowania wolontariat w świadomości społecznej. Kultura i Edukacja, 4 (83), 69-88

 

Znajdziesz nas tutaj