Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Czas trwania studiów: 3 semestry/405 godz., a w tym 30 godz. praktyki asystenckiej i 30 godz. praktyki indywidualnej

Koszt studiów: 1450 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów - Adresaci studiów: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci studiów podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” nabędą wiedzę oraz umiejętności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka: przeprowadzania diagnozy, konstruowania programów terapeutycznych, ich realizacji szczególnie w zakresie opanowania metod i form rewalidacji, wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpracy z ich rodzinami. W szczególności absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie:

• ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

• nawiązywania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

•   opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania (z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

• analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć ze wczesnego wspomagania w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.

 

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

BLOK I - Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 90 godzin

BLOK II - Podstawy wczesnego wspomagania rodziny małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi - 20 godzin

BLOK III - Metody diagnozy - 90 godzin

BLOK IV - Metody terapii. Praktyczne zastosowanie metod wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i praca z jego rodziną -145 godzin

BLOK V - Praktyka - 30 godzin praktyki asystenckiej i 30 godzin praktyki indywidualnej

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego (obrony pracy dyplomowej). Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka", wydane przez Akademię Pomorską w Słupsku potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się, przewidzianych programem.

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

dr Maria Aleksandrowicz, doktor psychologii, psycholog, pracownik AP, kierownik studiów WWRD, specjalizacja zawodowa: psychologia rozwojowa i korekcyjna. Pracowała w ciągu 4 lat jako psycholog dziecięcy w PMI nr 8 w Słupsku, posiada III międzynarodowy poziom Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Jej zainteresowania, praca i badania dotyczą głównie psychologii rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, podmiotowych uwarunkowań sukcesu artystycznego, arteterapii, terapii ruchem i choreoterapii.

 

KONTAKT:

e-mail: maria.aleksandrovich@apsl.edu.pl

Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel. 59/84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl 

Znajdziesz nas tutaj