Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Podyplomowe Studia w zakresie Przygotowania Pedagogicznego

X EDYCJA

 2021/2022

                                Kierownik studiów: dr Ewa Murawska

                                                                     Słupsk 2021

 

PODYPLOMOWE  STUDIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

PEDAGOGICZNEGO

 

Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu; oferta kierowana jest głównie do kandydatów, którzy pracują/lub mają zamiar  pracować w charakterze nauczycieli zawodu,  a także do absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej  placówce/instytucji edukacyjnej.

 

Cel studiów: celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji pedagogicznych, w tym:

  • dostarczenie słuchaczom podstawowych kategorii pojęciowych umożliwiających zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli w procesach przemian społecznych,
  • ukierunkowanie i wzbogacenie percepcji zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, kształtowanie umiejętności ich interpretowania,
  • wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz własnego rozwoju zawodowego,
  • kształtowanie szeroko rozumianych umiejętności wychowawczych, w tym stosowania zasad efektywnej komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  • doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy i podnoszenia jej efektywności,
  • ćwiczenie elementów warsztatu pedagogicznego

 

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze SPwzPP uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia  2 grudnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych oraz do nauczania przedmiotów zawodowych, zgodnie z kierunkiem przygotowania merytorycznego.

Zakładane efekty kształcenia:

- należą do obszaru  nauk humanistycznych i społecznych;

- program kształcenia: opis kierunkowych efektów kształcenia wraz z odniesieniami do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych  (załącznik 3 )

Sylabusy poszczególnych przedmiotów, zawierające autorskie programy, uwzględniają efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz określają warunki zaliczenia, będące sposobem weryfikacji  założonych efektów kształcenia w obrębie danego przedmiotu (sylabusy w załączeniu).

Procedury ewaluacji osiągnięć/sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

- ewaluację efektów cząstkowych w zakresie poszczególnych przedmiotów przeprowadza wykładowca w sposób określony w     sylabusie;

- ewaluacja efektów kształcenia poprzez sondaż opinii słuchaczy (badanie ankietowe opinii słuchaczy po realizacji przedmiotu –wykładowca)

- badania ankietowe po zakończeniu studiów (kierownik studiów) 

- w przypadku negatywnej oceny przez słuchaczy poziomu prowadzonego  przedmiotu: hospitacje  zajęć przez kierownika studiów;                            

- monitorowanie losów zawodowych absolwentów

Czas trwania studiów: trzy semestry (360 h + 150 h praktyk pedagogicznych na jednego słuchacza)

 

Liczba uczestników:  min. 18 osób (jedna grupa ćwiczeniowa, dwie warsztatowe i dwie seminaryjne)

 

Ramowy plan studiów: załącznik nr 1

 

Procedura rekrutacji:   

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

- złożeniem kompletu wymaganych dokumentów

- zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia

- wniesieniem opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (lub pierwszej raty w sytuacji uzyskania zgody na płatności ratalne)

 

Sposób i kryteria oceniania:

- zaliczenia z oceną, zgodnie z wymaganiami określonymi  przez wykładowcę w sylabusie przedmiotu

- zaświadczenie o odbyciu praktyk pedagogicznych

 

Podstawa ukończenia studiów:

- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planach studiów (osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów kształcenia; ogółem 60pkt ECTS)                          

- zaświadczenie o odbyciu praktyk  (150h)

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej

 

Opłaty:

semestr I 1400,00zł;   semestr II 1400,00zł;  semestr III 1400,00zł; możliwość płatności w miesięcznych ratach;  + 30,00zł za dyplom na jednego słuchacza

 

Kalkulacja kosztów studiów: załącznik nr 2

Termin rozpoczęcia X edycji studiów:  październik 2021r

 

Informacje dodatkowe:

 

Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego organizowane są w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku od 2002 roku – w roku 2021 planowana jest X edycja. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w ramach dwudniowych zjazdów (od edycji VI w sobotą i niedzielę), zgodnie z ustalonym dla tejże edycji harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się on-line (jeśli sytuacja będzie tego wymagała) lub w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna. W zależności od sytuacji możliwe są rozwiązania hybrydowe – część zajęć będzie realizowana zdalnie (wykłady i część godzin seminarium dyplomowego), część na terenie uczelni.

 

Informacje i kontakt:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Westerplatte 64; 76-200 Słupsk

Tel. 59/ 8405 924

e- mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Opracowanie: dr Ewa Murawska, Instytut Pedagogiki AP w Słupsku

 

Znajdziesz nas tutaj