Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Socjoterapia i rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

Studia Podyplomowe Socjoterapia i rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

 1. CZAS TRWANIA: 3 semestry

 

II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osóbz wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pracowników placówek oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych i państwowych domów dziecka, świetlic środowiskowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, a także do osób zainteresowanych nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na formach aktywnych.

 

Podstawowe grupy adresatów to pracownicy lub osoby zainteresowane pracą jako:

 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (dyplom socjoterapeuty jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach);
 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji);
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno-terapeutycznego, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne);
 • wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • pracownicy organizacji pozarządowych pracujących w środowiskach defaworyzowanych społecznie;
 • nauczyciele w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym);
 • psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych;
 • kuratorzy sądowi.

 

Przez Przygotowanie pedagogiczne rozumie się jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

III. WARUNKI PRZEBIEGU REKRUTACJI: Ukończone studia wyższe pedagogiczne I lub II stopnia lub ukończone studia wyższe I lub II stopnia na różnych kierunkach nadające kwalifikacje pedagogiczne.

 

Zgłoszenia przyjmuje Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (składania podań).

 

Wymagane dokumenty:

 • podania - kwestionariusz osobowy wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki;
 • kserokopii dowodu osobistego;
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu;
 • 2 zdjęcia.

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

 • złożeniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych;
 • zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia;
 • wniesieniem opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (lub pierwszej ratyw sytuacji uzyskania zgody na płatności ratalne).

IV. CEL STUDIÓW: Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacjiw zakresie przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć socjoterapeutycznychi profilaktycznych, potwierdzonych państwowym świadectwem ukończenia podyplomowych studiów socjoterapii.

 

Studia mają na celu:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z ich rodzicami/opiekunami prawnymi w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych placówkach oświatowych lub wspierających funkcjonowanie rodziny;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, podstaw psychiatrii oraz współczesnych trendów psychoterapii dzieci, młodzieżyi rodziny, a także głównych założeń pracy z grupą socjoterapeutyczną;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracyz dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • przygotowanie słuchaczy do identyfikowania i rozpoznawania potrzeb dziecii młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in.z zaburzeniami zachowania i niedostosowanymi społecznie);
 • opanowanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz oddziaływań terapeutycznych i wspierających dzieci i młodzieżze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętności konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych i terapeutycznych oraz programów indywidualnych terapeutycznych oraz planów działań wspierających ucznia/wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz środowisk, w których będą pracować;
 • opanowanie przez słuchaczy umiejętności tworzenia warsztatu terapeutycznego możliwego do wykorzystania w pracy z uczniem/wychowankiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wykształcenie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami socjoterapii, jak i innymi osobami (nauczycielami, rodzicami/opiekunami prawnymi) i specjalistami wspierającymi ten proces;
 • ukształtowanie u słuchaczy osobistej sprawności w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z pracą w środowisku osób wysokiego ryzyka, dysfunkcjonalnych, niedostosowanych społecznie i przejawiających wielorakie zaburzenia zachowania;
 • stymulowanie własnego rozwoju osobowego i zawodowego słuchaczy, nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami i trudnościami mającymi wpływ na bezpośrednie relacje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami prawnymi;
 • wytworzenie postawy słuchacza, którą określić można jako wzorzec osobowościowy godny uznania i naśladowania dla uczniów oraz osób z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie społeczne oraz niedostosowanych społecznie;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przekłada się na nabycie umiejętności szczegółowych: 
 

 • dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii i profilaktyki społecznej;
 • doboru właściwych metod i technik pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej;
 • zastosowania właściwej strategii socjoterapeutycznej i profilaktycznej w zależności od potrzeb;
 • określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego;
 • stosowania profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe);
 • umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
 • planowania i organizowania terapii grupowych;
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
 • diagnozowanie i przewidywanie zachowań agresywnych oraz do ich wyciszania i eliminowania;
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w zakresie przemocy, nadużyć seksualnych, samobójstw, uzależnień od komputera i Internetu;
 • prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z socjoterapii i profilaktyki;
 • prowadzenia warsztatów nauki umiejętności prospołecznych, treningów wychowawczych i komunikacyjnych;
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych.

V. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwenci Podyplomowych Studiów "Socjoterapia" po ich zakończeniu uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a przez to uzyskują kwalifikacje do:

 • prowadzenia diagnozy stopnia zagrożenia i zapotrzebowania na wsparcie dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka oraz z zaburzeniami zachowania oraz ich środowiska wychowawczego;
 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub niedostosowaną społecznie, przejawiającą trudności emocjonalne i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
 • prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 • prowadzenia działań interwencyjnych, doradczych i korekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób znaczących.

 

 

Perspektywy zawodowe absolwentów

Zgodnie z treściami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) proponowane studia dają uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to, w sposób szczególny: uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

            Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego – awansu zawodowego.

Informacje i kontakt:

dr Grzegorz Piekarski

e-mail: grzegorz.piekarski@apsl.edu.pl

Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel. 59/84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

 

Opracowanie: dr Grzegorz Piekarski

Znajdziesz nas tutaj