Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

EDUKACJA NOWEJ GENERACJI

Charakterystyka programu studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji

Patronat nad programem studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji przejęła Pani prof. dr hab. Danuta Gierczyńska. Patronat jest wynikiem porozumienia podpisanego przez Urząd Miasta Słupsk, Akademię Pomorską w Słupsku i Apple Polska. Od początku tworzenia programu jego proces, forma pracy i zespół redakcyjny zawierały innowacyjne założenia. Tematyka modułów odwołuje się do modelu przygotowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów. Jego struktura powstała w wyniku badań prowadzonych w 200 innowacyjnych szkołach na świecie osiągających spektakularne sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. 

Konsultant ds. Strategii Rozwoju Słupskiej Oświaty 

mgr inż. Anna Sadlak - dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Słupsk 

Konsultanci Merytoryczni ds. programu 

dr Łukasz Androsiuk – Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku 

dr Jolanta Maciąg - koordynator z ramienia Słupskiej Rady Edukacji przy Prezydencie Miasta Słupska; Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku 

 

Założenia do koncepcji programu studiów ENG 

Program studiów został opracowany na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Słupsk. Jako efekt podpisanego porozumienia między Akademią Pomorską w Słupsku a Urzędem Miasta Słupska oraz Apple Polska wszyscy członkowie zespołu projektowego uczestniczyli w wizytach studyjnych w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, w Szkole Podstawowej w Radowie Małym, w Budzącej się szkole w Berlinie i w szkołach wzorcowych Apple w Londynie i w Essa Academy w Bolton. 

Program jest ściśle związany ze strategią rozwoju słupskiej oświaty i ma służyć opracowaniu indywidualnej dla każdej ze szkoły strategii transformacji i przygotowaniu liderów do przeprowadzenia zaplanowanych w poszczególnych placówkach zmian. W skład zespołu programowego weszli przede wszystkim dyrektorzy szkół oraz eksperci związani z edukacją i nowymi technologiami. Przy opracowaniu programu wykorzystano metodę design thinking. Pierwsza edycja studiów jest ich prototypem Design Thinking jako metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników jest stosowana od kilku lat w projektowaniu unikatowych programów również w edukacji. 

Założenia metody Design Thinking: • koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, • interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw, • eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

 

Role w programie i zadania 

W wyniku pracy nad koncepcją programu studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji stworzono zespół projektowy z określonymi rolami. 

mentor • wspiera proces poszukiwań i refleksji, wykorzystuje w tym celu różnorodne techniki, • tworzy nowe perspektywy, otwierające nowe możliwości działania i rozwoju dyrektorów. 

konsultant • opiniuje koncepcje programu i poszczególne treści modułów pod względem innowacyjności. 

ekspert • koordynuje działania merytoryczne w ramach poszczególnych modułów. moderator • określa rozkład i liczbę godzin w poszczególnych modułach, • proponuje zakres tematyczny poszczególnych zagadnień w modułach, • rekomenduje kadrę prowadzącą zajęcia, • organizuje wizyty studyjne w szkołach w ramach sesji zjazdowych, • opracowuje dla uczestników studiów materiały edukacyjne w ścisłej współpracy z ekspertami.

 

Moduły studiów podyplomowych Edukacja Nowej Generacji 

o Wykład monograficzny – wprowadzenie do tematyki modułów 

o Przywództwo z wizją. 

o Innowacyjne uczenie się i nauczanie. o Kompetencje cyfrowe nauczyciela. 

o Kompetencje cyfrowe nauczyciela.

o Badanie i ewaluacja procesów dydaktycznych. 

o Elastyczne środowisko edukacyjne. 

 

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywać się będą w czwartki i piątki 

Czas trwania: 2 semestry. 

Zaliczenie: Opracowana strategia transformacji placówki oświatowej. Formy pracy: wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, praca własna i w zespołach wirtualnych.

 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Oferta skierowana jest do liderów i dyrektorów placówek oświatowych. Studia podyplomowe mają charakter zamawiany przez Urząd Miasta w Słupsku, dlatego proces rekrutacji jest zweryfikowany i skoordynowany ze strategią oświaty Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form współpracy z FIRMĄ Apple Polska w Warszawie. 

2. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym).

 

OPIS SYLWETKI ABSOLWENTA 

Absolwenci dysponują kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu zarządzania procesem transformacji placówki edukacyjnej. Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do przeprowadzenia zmiany szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego, roli i funkcji nauczyciela oraz zmian nawyków i postaw uczniów w odniesieniu do uczenia się i własnego rozwoju. Absolwenci potrafią stworzyć profesjonalną strategię edukacyjną wg modelu Education Strategic Planning, opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda w celu skutecznego projektowania, planowania i wdrażania innowacyjnych programów transformacji edukacji w kierunku takiej, która staje się miejscem pozyskiwania informacji, ich weryfikowania i oceny oraz przetwarzania i tworzenia nowych idei i wartościowych produktów – jako efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Absolwent studiów potrafi określić działania związane z formułowaniem wizji i przywództwa rozumianego jako umiejętność dzielenia się wizją, wiedzą oraz zdolnością pozyskiwania sojuszników dla własnej aktywności kierowniczej w promowaniu celów wśród społeczności lokalnej z wykorzystaniem szeroko rozumianych mediów. Ma wiedzę na temat innowacyjnych modeli dydaktycznych wspieranych mobilną technologią. Potrafi projektować programy edukacyjne i kierować procesem konstruowania szczegółowych rozwiązań edukacyjnych w odniesieniu do potrzeb uczniów i potencjału kadry pedagogicznej. Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę i umiejętności dotyczące budowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkole i potrafi skutecznie kierować ich rozwojem w celu realizacji wizji transformacji placówki edukacyjnej. Umie sformułować jasne kryteria sukcesu dla planowanych działań oraz projektować badania jakościowe i ilościowe pozwalające monitorować i ewaluować procesy edukacyjne w szkole. Absolwent studiów jest świadomy znaczenia przestrzeni edukacyjnej dla skutecznego uczenia się i nauczania oraz rozumie rolę edukacyjnego i wychowawczego oddziaływania przestrzeni i komunikacji wizualnej w szkole. Potrafi projektować działania i procesy zarządzania przestrzenią i przekazać innym odpowiedzialność za tworzenie spójnej koncepcji miejsca uczenia się ucznia i promocji celów transformacji, jej form, odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy nauczycieli, badania wyników ich własnej pracy oraz troski o przyjazne miejsce uczenia się i nauczania. 

 

OPRACOWANIE: DR WITOLD KOŁODZIEJCZYK (kierownik studiów podyplomowych)

DR HAB. KAZIMIERZ JAŁOWCZYK 

MGR MARIUSZ DOMAŃSKI 

MGR JOLANTA BANASZKIEWICZ 

MGR GRAŻYNA ZIENKIEWICZ 

MGR DANUTA WYRWAS 

MGR GRZEGORZ BORECKI 

MGR BOGDAN LESZCZUK 

MGR BOGNA WINIARCZYK

 

Kontakt: dr Witold Kołodziejczyk 

 witold.kolo@gmail.com

Znajdziesz nas tutaj