Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Centrum INKLUZJA

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Nazwa

WSPÓŁCZESNE BADANIA OBSERWACYJNE: EYE TRACKING W BADANIACH NAUKOWYCH

Krótki opis na max 700 znaków

Warsztaty skierowanych na przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania eye trackingu w badaniach naukowych.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Maria Aleksandrovich, psycholog z ponad 20-letnim stażem, kierownik Zakładu Psychologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwentka kursu „Noldus. Observer in scientific research”, 2000; “Eye tracking in media accessibility research - methods, technologies and data analyses”, 2021.

Czas trwania zajęć

1x10 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10 osób

Cena

3000 zł grupa


 

Nazwa

PRACA Z WŁASNYM GENOGRAMEM

Krótki opis na max 700 znaków

Warsztat daje możliwość stworzenia własnego genogramu, dzięki czemu uczestnik będzie mógł przyjrzeć się swojej rodzinie z innej perspektywy. Pozna historię swojej rodziny, jej strukturę, występujące w niej zależności oraz powtarzające się wzorce. Rysowanie genogramu daje przestrzeń dla wzmocnienia swojej tożsamości i czerpania siły z zasobów. Podczas warsztatu uczestnicy tworzą własny genogram, omawiają go, dzielą się swoimi refleksjami.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Emilia Kardaś-Grodzicka, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, absolwentka całościowego 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kursu Podstawowego i Zaawansowanego Terapii Rodzin i Par organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, zawodowo zajmuje się psychoterapią indywidualną i par

Czas trwania zajęć

2x10 godzin

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10 osób

Cena

2000 zł.


 

Nazwa

JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

Krótki opis na max 700 znaków

Warsztaty radzenia sobie ze stresem w oparciu o koncepcję zarządzania energią wg. W. Eichelbergera. W czasie warsztatu uczestnicy nauczą się, jak zwiększyć swoją odporność na stres, będą mieli możliwość rozpoznania własnych zasobów i możliwości zarządzania stresem.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Anna Koprowicz, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwentka trzyletniego podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz prowadzonego przez Wojciecha Eichelbergera szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów według jego autorskiego programu radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania zajęć

2x5 godzin

Forma

grupowa

Wielkość grupy

12-16 osób

Cena

3000 zł.


 

Nazwa

DLACZEGO NIEKTÓRYM NIE UDAJE SIĘ POMÓC?

OPÓR W SYTUACJI POMAGANIA

Krótki opis na max 700 znaków

Szkolenie dla osób pracujących w obszarze pomocy (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni itp.)

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Anna Koprowicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, psycholog z ponad 20-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej, edukacji i wymiaru sprawiedliwości. Absolwentka trzyletniego podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Czas trwania zajęć

3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

15-25 osób

Cena

600 zł.

 

  

Nazwa

RELACJA DOROSŁY-DZIECKO W KONTEKŚCIE TEORII PRZYWIĄZANIA

Krótki opis na max 700 znaków

Szkolenie dla osób pracujących w obszarze pomocy rodzinie (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, zawodowe rodziny zastępcze itp.). We wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z teorią przywiązania, omówiona zostanie specyfika funkcjonowania dzieci i dorosłych z zaburzeniami więzi. W części praktycznej skupimy się na analizie przypadków i dzieleniu się własnymi doświadczeniami z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami przywiązania.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Anna Koprowicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, psycholog z ponad 20-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej, edukacji i sądownictwa. Absolwentka trzyletniego podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Czas trwania zajęć

3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

15-20 osób

Cena

600 zł.

 


 

Nazwa

ZARZĄDZANIE STRESEM

Krótki opis na max 700 znaków

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z podstawowymi faktami o stresie, metodami relaksacji i sposobami, które wzmacniają nasz dobrostan psychologiczny. Najważniejszy jest praktyczny aspekt ćwiczonych umiejętności radzenia sobie ze stresem. Każdy z uczestników, oprócz konkretnych narzędzi zmniejszania objawów stresu pozna jego poziom, dzięki wstępnej diagnozie przeprowadzonej za pomocą narzędzi psychometrycznych.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Piotr Modzelewski, psycholog, pedagog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autor książek m.in. Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia; Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze. Właściciel gabinetu psychologicznego. Od 5 lat udziela wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czas trwania zajęć

8 godzin dydaktycznych

Forma

grupowa

Wielkość grupy

grupa do 20 osób

Cena

200 zł od osoby

 


 

Nazwa

RODZINA W UJĘCIU SYSTEMOWYM*

Krótki opis na max 700 znaków

Szkolenie dla osób pracujących w obszarze pomocy rodzinie (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, zawodowe rodziny zastępcze itp.). We wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z teorią systemów rodzinnych. W części praktycznej skupimy się na analizie przypadków i genogramów oraz dzieleniu się własnymi doświadczeniami z zakresu pracy z rodzinami.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Anna Koprowicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, psycholog z ponad 20-letnim stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej, edukacji i sądownictwa. Absolwentka trzyletniego podyplomowego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Czas trwania zajęć

3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

15-20 osób

Cena

600 zł.

 

 

*Możliwe jest również przygotowanie szkolenia dla pracowników socjalnych, rodzin zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej czy rad pedagogicznych na zamówienie, zgodnie z potrzebami uczestników.

 

 

NAZWA

WARSZTATY METODOLOGICZNE

Krótki opis

Warsztaty obejmują ilościową, jak również jakościową strategię badań. Przeanalizowane zostaną poszczególne etapy fazy koncepcyjnej badań oraz etapy fazy wykonawczej. Podczas warsztatów omówiona zostanie problematyka zarządzania projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych. Przedstawione zostaną i zinterpretowane podstawowe zagadnienia, takie jak: zmienne, wskaźniki, przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy, populacja, próba, jak również metoda, technika oraz narzędzie.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

Małgorzata Obrycka – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania naukowe odnoszą się do zagadnień związanych z metodologią badań, w tym problematyką postępowania badawczego w zakresie ilościowych, jak również jakościowych analiz. Uczestniczka następujących kursów i szkoleń z zakresu metodologii oraz analizy danych: 1) COST LEAD-ME 2021 Summer School: Eye tracking in media accessibility research - methods, technologies and data analyses; SWPS University of Humanities and Social Sciences; Warszawa; on-line; 5-9 lipca 2021; 2) Microsoft: Kurs Analiza Statystyczna w Excelu; 26-27 marca 2021 rok; 3) StatSoftPolska; Webinarium pt.: Wsparcie zdalnego nauczania wybranych zagadnień statystycznej analizy danych w Statistica; 17 luty 2021; 4) StatSoft; Zaawansowana analiza danych no-code w self-service BI, Kraków, 17 listopada 2020 rok; 5) StatSoft; Kurs komputerowy pt.: „Statistica”, Kraków, 1-2 marca 2020 rok; 6) StatSoft; Warsztaty pt.: „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”; Warszawa, 24 października 2019 rok; 7) VI Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium; Warsztaty pt. „PowerPoint – wejdź na poziom 2.0”, Uniwersytet Gdański, 26-27 czerwca 2018 rok; 8) StatSoft; Warsztaty pt.: „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”; Warszawa, 30 listopad 2017 rok; 9) IV Ogólnopolskie Seminarium Metodologii Pedagogiki pt.: „Praktyka badań pedagogicznych”; Gdańsk 11 maja 2010 rok; 10) I Ogólnopolskie Warsztaty Metodologii Jakościowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa; Wrocław 25 marca 2010 rok.

Czas trwania zajęć

8 godzin

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10-15 osób

Cena

1600 zł.

 

 

 

NAZWA

WARSZTATY Z HUMANITARYZMU MIĘDZYGATUNKOWEGO

Krótki opis

Tytułowe zagadnienia stanowią próbę wspólnego przemyślenia i zrozumienia ogromnych zmian, jakie zaszły w naszej kulturze na przełomie XX i XXI wieku. Zapraszam Państwa do podjęcia refleksji na temat potrzeby promowania humanitaryzmu międzygatunkowego. Mam na myśli działania edukacyjne zmierzające ku kształtowaniu postaw szacunku do wszystkich istot żywych. Obecnie ideę postrzegania ludzi z bytami nie-ludzkimi, wzajemne uznanie oraz współzależność i odpowiedzialność między nami wszystkimi – promuje nurt określany mianem posthumanizmu, gdzie podmiotowość definiowana jest w kontekście tzw. ekofilozofii. Mowa tu o witalnej sile życia wszelkich istot określanych mianem zoe. Teoria ta została wykorzystana w promowaniu hasła w postaci zoe-centrycznego egalitaryzmu. Współpraca międzyludzka wpływa nie tylko na nas samych i na naszą tożsamość, ale także na sensowność przyjętych przez nas wartości, norm oraz zwyczajów, które w swoich skutkach promieniują na pozostałe istoty żywe.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

Małgorzata Obrycka – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zainteresowania naukowe odnoszą się do zagadnień związanych z metodologią badań, w tym problematyką postępowania badawczego w zakresie humanitaryzmu międzyludzkiego i międzygatunkowego, ze szczególną koncentracją na analizie dotyczącej kształtowania się moralnej tożsamości człowieka w kontekście współczesnych dylematów cywilizacyjno-kulturowych, etyki niezależnej i posthumanizmu.

Czas trwania zajęć

8 godzin

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10-15 osób

Cena

1600 zł.

 

 

Nazwa

SŁOWA MAJĄ MOC – PRACA NAD KOMUNIKACJĄ W RODZINIE

Krótki opis na max 700 znaków

Kurs komunikowania się w rodzinie, ukierunkowany na diagnozę własnego stylu komunikowania się, na pracę nad wzmacnianiem i ubogacaniem tego, co w naszej komunikacji jest korzystne i nad minimalizowaniem lub naprawianiem tego, co szkodliwe. Mini-wykłady oparte zarówno na wiedzy naukowej, jak i popularnej, na mądrości ludowej, źródłach biblijnych połączone z wymianą doświadczeń między uczestnikami kursu.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

dr Małgorzata Słowik, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, doświadczona w prowadzeniu warsztatów zarówno dla studentów, jak i grup pozauczelnianych (tematyka związana z poradnictwem rodzinnym).

Czas trwania zajęć

10h (5 spotkań)

Forma

Grupowa

Wielkość grupy

Grupa od 6 do 12 osób

Cena

300 zł od osoby

 

 

Nazwa

ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Krótki opis na

max 700 znaków

Warsztat dla osób z sektora usług społecznych: nauczyciele, pracownicy socjalni, pielęgniarki, wśród których poczucie wyczerpania emocjonalnego i niskiej efektywności własnej w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych jest coraz częściej zgłaszanym problemem. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość wykonania testów psychologicznych pozwalających poznać poziom odczuwanego stresu, dominujący styl radzenia sobie ze stresem oraz poziom wypalenia zawodowego. W czasie warsztatu uczestnicy będą mogli poznać skuteczne i adaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem oraz strategie zapobiegania zjawisku wypalenia zawodowego.

Osoba

prowadząca i jej

kompetencje

max 300 znaków

Dr Ewa Piotrów, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej. Psycholog, zatrudniona na stanowisku psychologa w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Czas trwania zajęć

2 x 3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10 – 12 osób

Cena

1500 zł

Znajdziesz nas tutaj